Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/三分钟视频-选对总统-拒绝共产主义入侵-415913.html

Đăng ngày 11-12-2020

Share