Bài viết của Huệ Đồng

[MINH HUỆ 15-08-2018]

Đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm

Hán Hiên Thọ là người Đỗ Lăng đời Tây Hán (thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây ngày nay), tự Trường Công, thời Hán Chiêu Đế nhậm chức thái thú Dĩnh Châu, thái thú Đông Quận. Ông chủ trương dùng lễ nghĩa giáo hóa nhân dân.

Một lần ông đến khảo sát dân tình huyện Cao Lăng, đúng lúc gặp hai anh em kiện cáo vì tranh nhau ruộng đất. Hán Diên Thọ thấy vậy vô cùng đau lòng nói: “Ta đứng đầu một quận lại không tiến hành giáo hóa tốt cho bách tính, dẫn đến xảy ra kiện tụng giữa cốt nhục như thế này, khiến những người hiền đạt trong quận cũng bị sỉ nhục. Việc này hoàn toàn là lỗi của ta”.

Thế là ông ẩn mình trong quán trọ, phản tỉnh suy nghĩ lỗi lầm của mình. Hai anh em kiện tụng nhau kia sau khi biết được việc này vô cùng xấu hổ, cùng cạo trọc đầu, để vai trần đến chỗ Hán Diên Thọ tạ tội, thề sẽ không tranh chấp nữa.

Thái thú một đồng

Lưu Sủng là người Mâu Bình, Đông Lai thời Đông Hán (tỉnh Sơn Đông ngày nay). Thời Hán Hoàn Đế, ông nhậm chức thái thú Cối Kê. Trong thời gian tại nhiệm thái thú, ông đơn giản hóa hoặc xóa bỏ những chính lệnh và hình pháp phiền toái, nghiêm khắc hành sự theo pháp luật, khiến trật tự nề nếp trong quận đâu vào đấy, bách tính an cư lạc nghiệp.

Sau này khi Lưu Sủng được thăng chức làm quan kinh thành, mấy cụ già mỗi người đem theo 100 đồng tiền để tiễn đưa ông. Các cụ chân thành nói: “Chúng tôi sống nơi thôn dã, chưa từng đến quận đường. Thái thú quận trước đây chỉ biết vơ vét tiền của bách tính, khiến không ai được yên, dân không biết dựa vào đâu mà sống. Từ khi ngài đến nhậm chức đến nay, đêm không còn chó sủa, bách tính không còn đến công đường kêu oan. Chúng tôi đến tuổi già cả lại có thể gặp được ngài, một vị quan tốt sáng suốt như thế này, quả là quá may mắn. Hiện nay chúng tôi nghe tin ngài sắp thăng chức về kinh thành, nên đã đến đây để tiễn đưa”.

Lưu Sủng kiên quyết từ chối không nhận, nhưng các cụ già khăng khăng muốn tặng, cuối cùng ông đành phải nhận mỗi cụ một đồng. Sau này mọi người gọi ông là “Thái thú một đồng”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/15/372484.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share