[MINH HUỆ 12-2-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ:

Một nữ đệ tử Đại Pháp tại huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu; đệ tử Đại Pháp trong ngành tài chính cùng người nhà tại huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu; đệ tử Đại Pháp quay trở lại tu luyện tại huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu; đệ tử Đại Pháp tại huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu theo con gái sinh sống ở bên ngoài; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Phàn Chi Hoa; đệ tử Đại Pháp tại Phàn Chi Hoa; một gia đình ba đời tổ tôn tu luyện Đại Pháp tại Tư Dương; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Đại Trúc, thành phố Đạt Châu; đệ tử Đại Pháp tại Thành Trấn, huyện Đại Trúc, thành phố Đạt Châu; một nhóm học Pháp tại huyện Đại Trúc, thành phố Đạt Châu; một đệ tử Đại Pháp tại huyện Đại Trúc, thành phố Đạt Châu; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Đan Lăng; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Hồng Nhã; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lãng Trung, thành phố Nam Sung; nhóm học Pháp tại Cổ Thành, thành phố Lãng Trung, thành phố Nam Sung; một đệ tử Đại Pháp cùng người nhà minh bạch chân tướng tại thành phố Lãng Trung, thành phố Nam Sung; đệ tử Đại Pháp cùng đồng tu là người nhà tại Cổ Lận, Lô Châu; đệ tử Đại Pháp cùng người thường tại thành phố Nam Sung; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại châu Lương Sơn; một đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại thành phố Toại Ninh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360827.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.