[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Yên Đài (9), Liêu Thành, Khúc Phụ, Uy Hải (6), Nhật Chiếu, Tế Ninh (3), nhóm học Pháp ở Yên Đài, Thái An, Tiết Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–393032.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share