[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Yết Dương, Sán Đầu, Giang Môn, Dương Giang, Đông Hoàn, Mai Châu, Châu Hải, Thẩm Quyến, Yết Dương, Mậu Danh, Triều Châu kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–393107.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share