[MINH HUỆ 31-12-2018] Các đệ tử Đại Pháp ở các ngành công nghiệp khác nhau tại Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi (08); Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Phụ Dương, tỉnh Hà Nam; Đệ tử Đại Pháp thuộc Nhóm cải tạo nông nghiệp Hắc Long Giang; Đệ tử Đại Pháp thuộc hệ thống canh tác quốc gia; Đệ tử Đại Pháp thuộc Nhóm cải tạo đất Hắc Long Giang; Đệ tử Đại Pháp ở Hợp tác xã tiếp thị và cung ứng quận Khai Giang, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (03); Đệ tử Đại Pháp ở huyện Đại Xưởng, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (04); Đệ tử Đại Pháp ngành xây dựng công nghiệp; Đệ tử Đại Pháp ngành báo chí tại Bắc Kinh; Đệ tử Đại Pháp đến từ thành phố Đông Doanh và mỏ dầu Thắng Lợi, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp tại mỏ dầu Ký Đông; Đệ tử Đại Pháp đến từ thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; Đệ tử Đại Pháp ngành dầu khí thuộc tỉnh Trùng Khánh; Đệ tử Đại Pháp ngành hóa dầu ở Tề Lỗ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/31/379233.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share