[MINH HUỆ 30-12-2018] Đệ tử Đại Pháp ở các địa khu sau đây tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Huyện Tân Tân; nhóm học Pháp huyện Tân Tân; khu Thanh Bạch Giang; huyện Bành Châu (12); các điểm học Pháp ở Bành Châu; các điểm sản xuất tư liệu ở Bành Châu; huyện Bì.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/-379208.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share