[MINH HUỆ 30-12-2018] Đệ tử Đại Pháp ở các địa khu sau đây tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Thẩm Dương (7); nhóm học Pháp ở Thẩm Dương (3); khu Thiết Tây (4); khu Đại Đông (2); nhóm học Pháp khu Thẩm Hà (3); khu Thẩm Bắc Tân (2); nhóm học Pháp khu Thiết Tây; khu Vu Hồng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/-379210.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share