[MINH HUỆ 29-12-2018]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Nhóm học Pháp khu Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân; khu Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân (2); huyện Chu Khúc, khu Cam Nam; nhóm học Pháp thành phố Bạch Ngân; nhóm học Pháp 3 người khu Thành Quan, thành phố Lan Châu; Lan Châu (2); nhóm học Pháp học viên cao tuổi tại Lan Châu; nhóm học Pháp tại thành phố Lan Châu (2); huyện Hoa ĐÌnh, thành phố Bình Lương (2); huyện Vĩnh Xương, thành phố Kim Xương; khu Không Động, thành phố Bình Lương; Hoa Đình, thành phố Bình Lương; thị trấn Vương Thôn, huyện Kính Xuyên, thành phố Bình Lương; thôn Không Động, khu Không Động, thành phố Bình Lương; huyện Kính Xuyên, thành phố Bình Lương; thành phố Bình Lương; khu Tân Thành, Tửu Tuyền; thành phố Tửu Tuyền; khu Túc Châu, Tửu Tuyền.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379096.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share