[MINH HUỆ 29-12-2018] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp ở Hô Hoà Hạo Đặc, Hô Luân Bối Nhĩ, Lâm Quách Lặc, Xích Phong (10), Mạt Lực Đạt Ngoã Kỳ, Ba Lâm Tả Kỳ, cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp ở Nội Mông Cổ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-23条–379057.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share