Bài viết của Thái Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm 2018, kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng, các quan chức chính phủ ở Bắc Mỹ đã ban hành tuyên bố, quyết định, và thư chúc mừng khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp bởi vai trò của pháp môn trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức. Bài viết này đăng tải tuyên bố, bằng khen và thư chức mừng từ 11 ủy viên hội đồng thành phố New York và các quan chức dân cử ở Thượng viện và Hạ viện Massachusetts.

Thành phố New York

2018-5-17-mh-newyork-citycouncil--ss.jpg

Các ủy viên hội đồng thành phố New Yok đã ban hành tuyên bố, bằng khen, và thư chúc mừng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Từ trái qua phải: Margaret Chin, Mark Levin, Bill Perkins, I. Daneek Miller, Adrienne Adams, Eric Ulrich, Stephen T. Levin, Justin Brannan, Kalman Yeger, Alan Maisel và Joseph Borelli.

2018-5-16-nyc-proclamations_01--ss.jpg

Thư chúc mừng từ ủy viên hội đồng thành phố Margaret Chin

2018-5-16-nyc-proclamations_02--ss.jpg

Bằng khen từ ủy viên hội đồng thành phố Mark Levin

2018-5-16-nyc-proclamations_03--ss.jpg

Tuyên bố từ ủy viên hội đồng thành phố Bill Perkins

2018-5-16-nyc-proclamations_04--ss.jpg

Bằng khen từ ủy viên hội đồng thành phố I. Daneek Miller

2018-5-16-nyc-proclamations_05--ss.jpg

Bằng khen từ ủy viên hội đồng thành phố Adrienne Adams

2018-5-16-nyc-proclamations_06--ss.jpg

Thư chúc mừng từ ủy viên hội đồng thành phố Eric Ulrich

2018-5-16-nyc-proclamations_07--ss.jpg

Bằng khen từ ủy viên hội đồng thành phố Stephen T. Levin

2018-5-16-nyc-proclamations_08--ss.jpg

Thư chúc mừng từ ủy viên hội đồng thành phố Justin Brannan

2018-5-16-nyc-proclamations_09--ss.jpg

Bằng khen từ ủy viên hội đồng thành phố Kalman Yeger

2018-5-16-nyc-proclamations_10--ss.jpg

Bằng khen từ ủy viên hội đồng thành phố Kalman Yeger

2018-5-16-nyc-proclamations_11--ss.jpg

Bằng khen từ ủy viên hội đồng thành phố Kalman Yeger

Massachusetts

2018-5-16-us-ma-proclamations_01--ss.jpg

Bằng khen từ Thượng viện Massachusetts

2018-5-16-us-ma-proclamations_02--ss.jpg

Bằng khen từ Hạ viện Massachusetts

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

美国麻州参众议院褒奖 恭贺法轮大法日(图


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/17/366678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/19/170458.html

Đăng ngày 23-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share