[MINH HUỆ 2–6-2016] Tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp gập ba bản tiếng Anh đã có một vài thay đổi nhỏ. Vui lòng sử dụng phiên bản đã được chỉnh sửa này cho các ấn phẩm in ấn trong tương lai.Tập tin thiết kế có kích thước 8.5“ x 11” và dễ dàng tương thích với khổ giấy A4, cũng hỗ trợ tốt cho định dạng giấy bóng 80.

 Bản tải về PDF(2MB)

flyerfront_2x.jpg

flyerback_2x.jpg


Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/20/157493.html

Đăng ngày 28-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share