[MINH HUỆ 29-10-2014]

Nhãn đĩa Video Đại Pháp Hồng Truyền:

Download: http://vn.minghui.org/pub/cd-label/dai_phap_hong_truyen.jpg.zip

Nhãn đĩa Video Hướng dẫn luyện công:

Download: http://vn.minghui.org/pub/cd-label/video_huong_dan_luyen_cong.pdf.zip

Nhãn đĩa nhạc luyện công:

Download: http://vn.minghui.org/pub/cd-label/audio_nhac_luyen_cong.pdf.zip

Nhãn đĩa Audio 9 bài giảng Pháp:

Download: http://vn.minghui.org/pub/cd-label/audio_9_bai_giang.pdf.zip

Nhãn đĩa Video 9 bài giảng Pháp:

Download: http://vn.minghui.org/pub/cd-label/video_9_bai_giang.pdf.zip

 

Share