Bình chú của Sư phụ

Nhận thức hết sức tốt. Đối với phản ảnh của nghiệp lực tư tưởng, và phá hoại mà thế lực tà ác tạo ra cho chúng ta, cũng như [việc] chúng ta giảng thanh chân tướng đến con người, đều là hết sức chủ động mà thanh trừ ma chứ không phải dung túng và chịu đựng một cách tiêu cực; nhưng tư tưởng và hành vi phải dùng Thiện.

Lý Hồng Chí
5 tháng Mười, 2000

● ● ● ● ●

Dứt trừ ma tính

[MINH HUỆ 27-9-2000] Một thời gian trước tôi vẫn giữ thái độ như sau: Miễn là tôi không theo tà ác và có thể nhẫn chịu nó và những ảnh hưởng xấu của nó thì vẫn được, và chừng nào tôi vẫn theo điều ngay chính, thì tôi không phải để ý gì đến tà ác. Nhận thức hạn hẹp đó phản ảnh từ tu luyện của cá nhân tôi và từ nhận thức về tiến trình Chính Pháp cũng như hình thế ở Trung Quốc. Tôi tưởng rằng chúng ta chỉ cần nhận ra thế lực tà ác ở Trung Quốc chính là tà ác, tự biết rằng chúng ta ngay chính, giảng chân tướng, vạch trần tội ác của tà ác, vậy là đủ rồi. Tôi đã thừa nhận sự tồn tại của tà ác với tâm bất động, và tưởng rằng đó là biểu hiện của Nhẫn; và tôi đã không nhận ra được đằng sau đó là thái độ bị động và không thích đáng của mình. Trong tâm, tôi không thật sự bước ra để nói và tin rằng tà ác đáng phải bị tiêu trừ, và nó không nên tồn tại. Tôi cũng gặp rất nhiều nghiệp tư tưởng, tôi vẫn tưởng rằng đó là khảo nghiêm để thử thách tâm kiên định của mình và đó là cơ hội để tôi gia cường chủ ý thức. Tôi đã thừa nhận sự tấn công của nghiệp tư tưởng khi mà chúng xảy ra, và cố gắng tách mình khỏi tư tưởng tà, biết rõ rằng chúng không phải là tôi, và tưởng rằng nếu tôi tách được mình khỏi chúng, thì vậy là được rồi và Sư phụ sẽ tiêu trừ chúng cho tôi. Nhưng nó cứ lặp lại mãi. Thực ra tôi đã giữ thái độ thụ động ấy đối với cả nghiệp tư tưởng tà cũng như là trong nhận thức của mình đối với tiến trình Chính Pháp. Theo một cách nào đó, tôi e sợ rằng chủ động thanh trừ tà ác là một hành động “quá hăng” và là cái gì đó không được Thiện. Xuất phát từ mong muốn không làm hại bất kể sinh linh nào, đã dẫn đến một quan niệm sai lệch rằng muốn chủ động diệt trừ nghiệp lực tư tưởng và tà ác là không Thiện và không Nhẫn, vì chúng cũng hàm chứa dạng thức của sinh mệnh. Sư phụ đã giảng:

“Chư vị cũng phải minh bạch rằng “tự nhiên” là không tồn tại, còn “tất nhiên” là có nguyên nhân. Thực ra “tự nhiên” là do người thường không giải thích được hiện tượng của vũ trụ, sinh mệnh và vật chất nên đã đưa ra cái thuyết vô trách nhiệm ấy; họ cũng không nghĩ được rằng “tự nhiên” ấy bản thân là gì nữa. Do chịu nhận loại ảnh hưởng của ý thức đó, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, đều chính là như vậy thôi, [từ đó] sinh ra trạng thái bó tay chịu tiêu cực.” — bài “Đạo Pháp”, «Tinh Tấn Yếu Chỉ»

Qua việc trao đổi với các bạn đồng tu, đọc các bài viết trên Minh Huệ Net và các kinh văn mới của Sư phụ, nhận thức của tôi đã thay đổi. Hiểu biết của tôi giờ đã sáng tỏ: Phân biệt rõ chính-tà thôi là chưa đủ, tự minh bạch mình là ngay chính và tự mình tách khỏi cái tà thôi cũng là chưa đủ. Chúng ta phải minh bạch rằng tà ác không nên tồn tại, và chúng ta phải làm mọi cách trong khả năng của mình để diệt trừ tà ác. Khi nghiệp tư tưởng đến, thay vì nhẫn chịu nó và nhận rõ rằng nó không phải là mình rồi đợi Sư phụ đến gỡ bỏ nó đi như tôi vẫn làm trước đây, thì bây giờ tôi vận dụng hết quyết tâm để thanh trừ nó, và minh bạch rõ rằng nó không được tồn tại, cũng như minh bạch rằng đó chính là biểu hiện của ma tính trong tôi khi tôi thụ động cho phép nó tồn tại. Trước đây quyết tâm diệt trừ tà ác của tôi bị cản trở bởi các loại quan niệm thụ động và sai lầm. Bây giờ khi không bị níu kéo nữa, tôi ngạc nhiên trước tâm kiên định vững chắc và sức mạnh to lớn xuất hiện đằng sau ý chí muốn diệt trừ cái tà. Khi ý chí mạnh mẽ, thì tâm kiên định vững vàng như kim cương, và tôi cảm thấy như mỗi ý niệm của mình có thể bổ đôi một quả núi vậy. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về khái niệm “sự phẫn nộ của Thần”. Đó không phải là tức giận của con người, vốn không có Nhẫn, mang tính báo thù hay trả đũa, v.v. Mà đó là ý chí ngay chính và cao thượng diệt trừ hết thảy những gì phản lại đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, những thứ không hề đáng được giữ lại.

Cũng với sự thay đổi trong nhận thức ấy, phản ánh vào nhận thức của tôi về tiến trình Chính Pháp hiện nay và về sứ mệnh của chúng ta trong đó. Chúng ta không được để những quan niệm cũ và thụ động trở thành ngăn trở tâm của chúng ta, và xuất phát từ sự thụ động khiến cho tà ác tiếp tục tồn tại. Thụ động nhìn tà ác tồn tại chính là chấp nhận nó và khuyến khích nó. Nếu chúng ta kỳ vọng rằng tà ác là cần thiết và đáng tồn tại, dù là với bất kể cái cớ gì, thì tà ác sẽ tồn tại, cả trong tâm của chúng ta và cả trong vũ trụ. Chúng ta không chỉ là phải có trách nhiệm cho sự tu luyện của mình – làm viên mãn Phật tính đồng thời dứt trừ ma tính của chính mình – mà chúng ta còn có trách nhiệm diệt trừ ma tính trong vũ trụ trong khả năng của mình. Đó chẳng phải là tiến trình Chính Pháp sao?

Chúng ta cần chủ động diệt trừ tất cả thế lực tà ác nào chống đối Đại Pháp, dù là bên trong hay bên ngoài thân thể của mình. Không phải chỉ là cho sự đề cao trong tu luyện cá nhân, mà đó xuất phát từ Từ Bi với hết thảy chúng sinh

Một đệ tử người Tây phương tại Anh quốc
27 tháng Chín, 2000.

● ● ● ● ●

Ghi chú: (các ghi chú là của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch bình chú của Sư phụ từ nguyên bản tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2000/10/5/4690.html.
Dịch bài viết của đệ tử từ nguyên bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2000/10/6/6587.html.
Dịch và đăng ngày 5-1-2008;

Share