[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sơn Đông (15); Trâu Thành; Nhật Chiếu (2); Long Khẩu; Chiêu Viễn; Uy Hải (3); huyện Quan, Liêu Thành.

Điểm học Pháp ở Vinh Thành; Tân Thái; huyện Quan, Liêu Thành (2); Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/山东大法弟子恭祝师尊新年好-29条–438328.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share