[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đại Lục (27); Thông Thoại; Phong Đài; Hải Lạp Nhĩ; nông thôn Đại Lục (4); Đông Bắc.

Điểm học Pháp ở Mông Âm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-35条–438485.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share