[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và tỉnh thành sau đây thuộc Sơn Tây cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Thái Nguyên (6); huyện Bình Định (2); huyện Quảng Linh, Đại Đồng; huyện Phần Tây; Sóc Châu; huyện Bình Định, Dương Tuyền; Sơn Tây (3); thành phố Dương Tuyền (2); thành phố Tây An; huyện Lâm Y; đường Thái Nguyên, thành phố Đại Liên; Nam Thành, Tây Sơn thuộc thành phố Thái Nguyên; thành phố Hoài Nhân (2); Đại Đồng; Văn Thủy; huyện Ngũ Đài (2); huyện Tích Dương.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/山西大法弟子恭祝师尊新年好-28条–438408.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share