[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các tiểu đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực nông thôn thuộc các tỉnh thành dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hàm Đan, Hà Bắc; Huyện Định Hưng, Bảo Định, Hà Bắc; Mã Trì Khẩu, Xương Bình, Bắc Kinh; Hải Lâm, Mẫu Đan Giang, Hắc Long Giang; Xương Bình, Bắc Kinh; Huyện Tân Tân, Phủ Thuận, Liêu Ninh; Hải Dương, Yên Đài, Sơn Đông; Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu, Liêu Ninh; Hắc Long Giang; Vĩnh Thanh, Lang Phường, Hà Bắc; Huyện Bác Dã, Bảo Định, Hà Bắc (02); Lang Phường, Hà Bắc (02); Huyện Nghi Nam, Lâm Nghi, Sơn Đông (02); Khai Châu, Trùng Khánh (02); Hứa Xương, Hà Nam; Bảo Kê, Thiểm Tây; Uy Hải, Sơn Đông; Trường Xuân, Cát Lâm; Huyện Đường, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Vinh Thành, Uy Hải, Sơn Đông; Kim Lĩnh Trấn, Yên Đài, Sơn Đông; Thừa Đức, Hà Bắc; Giao Hà, Cát Lâm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443110.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share