[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Tứ Xuyên (2); Toại Ninh (3); huyện Kiền Vi, Lạc Sơn (4); thành phố Lạc Sơn; Đạt Châu (2); Khai Giang; thành phố Phàn Chi Hoa (3).

Nhóm học Pháp ở Miên Dương (2); Toại Ninh; thành phố Lạc Sơn (2); thành phố Phàn Chi Hoa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/四川大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–442749.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share