[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau ở Vũ Hán, Hoàng Cương, Xương Bình, Tuỳ Châu, Miên Dương, Triêu Dương, Yên Đài, đại học Vũ Hán, Tương Dương, ngành công an ở Trung Quốc Đại Lục, Thạch Cảnh Sơn, Hắc Long Giang, Hành Dương, ngành giáo dục ở Sơn Đông, Liêu Thành thuộc Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-36条–438497.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share