[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Liêu Ninh;  Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân Tân, Phủ Thuận (04); An Sơn (10); Liêu Ninh (02); Doanh Khẩu (02);  Phủ Thuận (03); Phụ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-21条–438276.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share