[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Duy Phường (3); Chư Thành (10); Xương Nhạc (2); Hàn Đình (2); Lâm Cù (3); Thọ Quang.

Điểm học Pháp ở: Lâm Cù.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/潍坊大法弟子恭祝师尊新年好-22条–437975.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share