[MINH HUỆ 31-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ:

Khu Hoài Nhu (3); Bắc Kinh (10); thành phố Trịnh Châu; khu Thành, Hoài Nhu; thị trấn Hoài Bắc, Hoài Nhu; khu Đại Hưng; Phong Đài; Thông Châu, Bắc Kinh; khu Môn Đầu Câu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/北京大法弟子恭祝师尊新年好-21条–437755.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share