[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Tự Cống, Ba Trung, Đạt Châu, Miên Dương, Đức Dương, Lô Châu, Nam Sung, ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–393103.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share