[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Bắc tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hà Bắc; Hàm Đan (04); Quận Tùng Đài, Hàm Đan; Quận Vĩnh Niên, Hàm Đan; Thâm Châu, Hành Thủy (02); Ninh Tấn; Long Hóa, Thừa Đức (02); Thừa Đức; Bạc Đầu, Thương Châu, Hà Bắc; Huyện Túc Ninh, Thương Châu; Huyện Tảo Cường, Hành Thủy; Sa Hà, Hình Đài; Huyện Bình Hương, Hình Đài; Chương Nam, Huyện Ngụy, Hàm Đan; Thương Châu; Huyện Khúc Chu, Hàm Đan (05)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–442457.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share