Lưu trữ - tháng 12, năm 2019
Theo năm
Theo tháng
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (29 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (16 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (31 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (33 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (28 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thượng Hải kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bảo Định kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (20 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đường Sơn kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (26 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (23 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Lang Phường kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (19 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Trương Gia Khẩu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (18 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tế Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (22 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Duy Phường kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (21 lời chúc)
31-12-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thạch Gia Trang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (24 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video