[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Định Châu (6); huyện Lai Thuỷ; nhóm học Pháp huyện Phụ Bình; huyện Phụ Bình (2); nhóm học Pháp khu Tây Giao; huyện Trác Châu (2); khu Liên Trì (2); nhóm học Pháp huyện Trác Châu; huyện Dịch; huyện Cao Dương; nhom học Pháp ở Bảo Định.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392557.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share