[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Nam Xương, Nghi Xuân, Thượng Nhiêu, Cửu Giang, Phủ Châu, Bình Hương, Tân Dư ở Giang Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/江西大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–393086.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share