[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Bạch Ngân, Lan Châu, địa khu Định Tây, địa khu Cam Nam, địa khu Hội Ninh, Tửu Tuyền, Kim Xương, địa khu Lâm Hạ tỉnh Cam Túc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–393092.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share