[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vinh Thành, Uy Hải (3); Chi Phù, Yên Đài (2); Liêu Thành (1); tỉnh Sơn Đông (1); Huyện Quán, Liêu Thành (1); Đông Doanh (1); Thái An (1); Uy Hải (3); Dương Cốc, Liêu Thành (1); Nhật Chiếu (1); Văn Đăng, Uy Hải (1); Thị Mẫu Đan, Hà Trạch (1); Lai Dương, Yên Đài (1); Nhóm học Pháp nhỏ tại Tê Hà, Yên Đài (1); Nhóm học Pháp nhỏ tại Lai Dương, Yên Đài (1); Bồng Lai, Yên Đài (1); Tân Thành, Tân Châu (1); Táo Trang (1); Nhóm học Pháp nhỏ tại Phúc Sơn, Yên Đài (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393129.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share