[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thừa Đức (3); huyện Cảnh thuộc Hành Thủy; Thương Châu (4); huyện Nhâm Khẩu thuộc Thương Châu; huyện Vi Tràng thuộc Thừa Đức (3); huyện Thương thuộc Thương Châu; đệ tử đến từ Hà Bắc đang sống tha hương; huyện Hiến thuộc Thương Châu; huyện Nhâm thuộc Hình Đài; huyện Lai Thủy; một đệ tử ở Hà Bắc; Hành Thủy (3); huyện Khúc Chu thuộc Hàm Đan; huyện Thâm Châu thuộc Hành Thủy; huyện Diêm Sơn thuộc Thương Châu; khu vực miền núi huyện Bình Sơn, Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–393208.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share