[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Cao Đường thành phố Liêu Thành; nhóm học Pháp ở quận Phúc Sơn, thành phố Yên Đài; thành phố Yên Đài; quận Chi Phù, thành phố Yên Đài; huyện Quảng Nhiêu, thành phố Đông Doanh (2); huyện Nhũ Sơn thuộc Uy Hải (2); huyện Quyên Thành (2); huyện Quan Huyền, thành phố Liêu Thành; thành phố Truy Bác; quận Lâm Truy; thành phố Trâu Thành; huyện Trì Bình thuộc Liêu Thành (2); huyện Long Khẩu thuộc Yên Đài (2); khu phát triển kinh tế Yên Đài; quận Truy Xuyên, thành phố Truy Bác (4); huyện Vinh Thành thuộc Uy Hải; huyện Lâm Thanh thuộc Liêu Thành; huyện Hạ Tân; một người dân minh bạch chân tướng ở Sơn Đông; một đệ tử ở Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–393221.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share