[MINH HUỆ 12-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp tại Thái An (1); Thái An (3); Phì Thành, Thái An (1), các nhóm hạng mục nhỏ ở Thái An (1); Đông Xương, Liêu Thành (1); Yên Đài (2); Nhóm học Pháp nhỏ tại Thái An (1); Chi Phù, Yên Đài (1); Chiêu Viễn, Yên Đài (10); Nhóm học Pháp nhỏ tại Chiêu Viễn, Yên Đài (2); Truy Bác (1); Tào Huyện, Hà Trạch (1); Uy Hải (1); Nhật Chiếu (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–392845.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share