[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Giang Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Nam Xương (21), Nghi Xuân (2), nhóm học Pháp ở Nam Xương (2), Cửu Giang (3), huyện Nhất, Đức Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/江西大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–393043.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share