[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp Thương Châu, điểm sản xuất tài liệu ở Hình Đài, nhóm học Pháp ở Hàm Đan (2), Hàm Đan (10), Xương Lê, Tuyên Hoá, nhóm học Pháp ở Xương Lê, Hành Thuỷ (2), nhóm học Pháp ở Thương Châu, Hình Đài (3) và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–393045.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share