[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hà Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Nam Dương (4), Hứa Xương (2), nhóm học Pháp ở Bộc Dương, Chu Khẩu (5), nhóm học Pháp ở Lạc Dương, Khai Phong, nhóm học Pháp ở Chu Khẩu, nhóm học Pháp ở Hoài Dương, Tân Hương, huyện Huy, Thương Khâu, Lạc Dương, Bộc Dương (2), Hoài Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–393046.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share