[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Ninh Ba, Ôn Châu, Hàng Châu, Hồ Châu, Kim Hoa, Gia Hưng, Thai Châu, Kim Hoa kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/浙江大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–393048.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share