[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Hàm Ninh, Vũ Hán, Hoàng Thạch, Tuỳ Châu, Thập Yển, Nghi Xương, Hoàng Cương, Xương Dương, Vũ Xương tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–393049.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share