[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Liêu Thành, Trì Bình, Yên Thai, Uy Hải, Tri Bác, Tiết Thành, Tảo Trang, Tần Hoàng Đảo ở tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–393106.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share