[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Bột Lợi, Thất Thai Hà (6); Thất Thai Hà; huyện Bảo Thanh, Song Áp Sơn (2); nhóm học Pháp huyện Bảo Thanh, Song Áp Sơn; Hắc Long Giang (2); Mẫu Đan Giang; khu Hạo Lương Hà, Y Xuân; Hạc Cương; khu Đại Hưng An Lĩnh (2); Y Xuân; Hắc Hà (2).


  


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392554.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share