[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Toại Ninh (5), A Bá Châu, Đức Dương (3), Lô Châu, Nam Sung, Ba Trung (2), Phàn Chi Hoa, Đạt Châu (10) và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở tỉnh Tứ Xuyên.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–392576.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share