[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Thương Châu (5), nhóm học Pháp ở Thương Châu, Hành Thuỷ (5), Hình Đài (2), Tào Phi Điện (3), Bác Dã, Hàm Đan (6), nhóm học Pháp ở Hành Thuỷ và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–392579.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share