[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Lai Vu, Thải Thạch, thành phố Liêu Thành, Tế Dương, Cương Thành (2), Lịch Thành và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/济南大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392521.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share