[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại huyện Nguyên Thị (2), Kiều Tây, nhóm học Pháp ở Kiều Tây, nhóm học Pháp ở Kiều Đông, nhóm học Pháp ở Trung Hoa, Lộc Tuyền, nhóm học Pháp ở Tân Hoa (2), Dụ Hoa, huyện Chính Định, Kiến Minh và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392526.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share