[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại khu vực nông thôn thuộc các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục (02); Vương Thương, Tứ Xuyên; Hồn Nguyên, Đai Đồng, Sơn Tây (05); Thiên Tân (02); Hãn Châu, Sơn Tây; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; Bình Định, Dương Tuyền, Sơn Tây; Phú Dụ, Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang; Xương Bình, Bắc Kinh; Đạt Thị, Hắc Long Giang; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Chư Thành, Duy Phường, Sơn Đông; Bác Dã, Bảo Định, Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392497.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share