[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp tại Thiết Tây, huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà; Đệ tử Đại Pháp tại Thiết Tây, huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà; Mẹ con đệ tử Đại Pháp tại thành phố Ninh An, thành phố Mẫu Đan Giang; Một gia đình đệ tử Đại Pháp tại Mẫu Đan Giang; Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Ninh An, thành phố Mẫu Đan Giang (03); Đệ tử Đại Pháp tại Lan Tây; Diên Thọ; Thất Đài Hà (03); thành phố Tuy Hóa; thành phố An Đạt, thành phố An Hóa (02); thành phố Bắc An, thành phố Hắc Hà (02) ; thành phố Ngũ Đại Liên Trì, thành phố Hắc Hà; Mẹ và con gái tại thành phố Ninh An, thành phố Mẫu Đan Giang; Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thất Đài Hà; Hai phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392589.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share