[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một nữ đệ tử Đại Pháp tại Toại Ninh; tại thành phố Tây Xương, châu Lương Sơn; tại thành phố Đạt Châu; Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Khai Giang, thành phố Đạt Châu (03); tại thành phố Nam Sung (03); tại ba khu sáu huyện (thị) của Nam Sung; Đệ tử Đại Pháp tại huyện Hội Lý, châu Lương Sơn (04); Một điểm tư liệu ở Toại Ninh; Ba nhóm học Pháp tại thành phố Nam Sung; Nhóm học Pháp năm người ở khu Thuận Khánh, thành phố Nam Sung; một gia đình tu luyện tại huyện Hội Lý, châu Lương Sơn; Một đệ tử Đại Pháp cùng người nhà ở thành phố Nam Sung; Một nhóm học Pháp tại thành phố Nam Sung (02); tại Toại Ninh; Một nhóm học Pháp chín người tại Toại Ninh; hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở Toại Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–392591.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share