[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Phủ Thuận (2); huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận (3); nhóm học Pháp khu Phủ Thuận; nhóm học Pháp huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận (3); khu Thiết Đông, An Sơn; An Sơn; Đan Đông; khu Liễu Thanh, huyện Tân Tân, Phủ Thuận; huyện Tân Tân, Phủ Thuận; thôn Hậu Thương, huyện Tân Tân, Phủ Thuận; Thiết Lĩnh; khu Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu (3);  khu Hùng Nhạc, Doanh Khẩu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392599.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share