[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trùnh Khánh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp khu Ba Nam; nhóm học Pháp khu Đại Độ Khẩu (2); khu Ba Nam; khu Du Bắc; huyện Phong Đô; thị trấn Cao Gia, Phong Đô; xã Lật Tử, Phong Đô; thị trấn Bao Loan, Phong Đô; đường Tam Hợp Nhai, Phong Đô; điểm sản xuất tài liệu khu Du Bắc; Trùng Khánh; khu Đồng Nam (4); nhóm học Pháp khu Đồng Nam; nhóm học Pháp khu Ba Nam; nhóm học Pháp khu Giang Bắc.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392552.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share