[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Tri Bác, Trâu Thành, Liêu Thành, Yên Thai, Thái An, Đông Doanh, Nhật Chiếu, ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–393081.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share